Za sva pitanja, pošalji nam mejl na [email protected]
Close

Trenutna lokacija: Početna - Prijava u jedinstveni registar članova

Prijava u jedinstveni registar članova

ŽELIŠ LI VIŠE

OD STUDENTSKOG ŽIVOTA?

 

Ciljevi i zadaci USOUNS su:

1) Iniciranje i aktivno učestvovanje u kulturnom, društvenom i etičkom preobražaju Univerziteta u Novom Sadu, univerziteta u Republici Srbiji, kao i omladine u celini;
2) Iniciranje i aktivno učestvovanje u stvaranju autonomnog univerziteta koji omogućava studentima da se školuju po evropskim i svetskim standardima u skladu sa važećim zakonima;
3) Iniciranje i aktivno učestvovanje u stvaranju slobodnog demokratskog društva, promocijom studentskih, građanskih i ljudskih prava i sloboda, tolerancije, jačanjem studentske i omladinske inicijative na svim nivoima;
4) Podsticanje aktivnijeg učešća, kroz aktivnosti USOUNS, studentkinja, studenata i mladih, u celini, u donošenju odluka i povezivanja sa mladima iz celog sveta;
5) Saradnja sa naučnim, kulturnim i studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
6) Organizaciono povezivanje sa studentskim organizacijama ostalih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, univerziteta u Republici Srbiji, Evropi i svetu;
7) Da sarađuje sa upravom i organima univerziteta;
8) Medijska produkcija i izdavaštvo;
9) Raspisivanje i realizacija konkursa koji su u skladu sa Ciljevima USOUNS;
10) Apliciranje na javne konkurse od značaja za Ciljeve USOUNS;
11) Organizacija i realizacija javnih nastupa, tribina, sastanaka i kongresa koji su u skladu sa Ciljevima USOUNS.

Član 7a.

Članovi USOUNS mogu biti studenti koji prihvataju Statut i ciljeve USOUNS.

Članstvo u USOUNS traje od učlanjenja do isključenja iz Članstva.

Član 9.

…Prihvatanje Statuta i Ciljeva USOUNS, Članovi potvrđuju potpisivanjem Pristupnice ili registracijom preko internet sajta…

Član 12.

Članovi USOUNS se dele na: redovne, punopravne, pomažuće i počasne.

Član 13.

Pomažući Članovi USOUNS su svi oni Članovi koji nisu platili Članarinu, u kontinuitetu, za više od jedne školske godine.

Redovni Članovi su svi oni, koji su platili u kontinuitetu, jednu za drugom, Članarine za najmanje dve školske godine. Za Počasnog Člana može se imenovati Član koji je svojim radom značajno doprineo radu i razvoju USOUNS.

Počasni Članovi imaju pravo da učestvuju u izboru organa USOUNS i da budu birani u te organe.

Punopravni Članovi su svi redovni Članovi, koji su Članovi studentskih unija na fakultetima, Univerziteta u Novom Sadu i počasni Članovi.

Upravni odbor imenuje počasne Članove na predlog Predsednika USOUNS ili Skupštine USOUNS.

Članarina nije obavezna, a plaća se do decembra meseca u kalendarskoj godini u kojoj se redovno uspiuje školska godina, za koju važi Članstvo – od izvršavanja ove obaveze mogu biti izuzeti Članovi uz odluku upravnog odbora, a na predlog Člana uz adekvatno obrazloženje.

Članarina može da se plati samo jednom u toku kalendarske godine.

Počasni Članovi su izuzeti od plaćanja Članarine osim ako Upravni odbor za izuzetan slučaj predvidi drugačije.

Član USOUNS može istovremeno biti i Član drugih društvenih organizacija i udruženja građana…

Član 20.

Student može da bude primljen za člana USOUNS ako:

1) U USOUNS postoje uslovi za prijem novog člana;
2) Potpiše pristupnicu i/ili se registruje preko internet sajta;
3) Da izjavu da u celini prihvata Statut i Ciljeve USOUNS;
4) Ima sposobnosti potrebne za ostvarivanje Ciljeva i zadataka USOUNS, bez obzira na polnu, rasnu, versku, nacionalnu pripadnost ili seksualno opredeljenje.

Član 21.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsednik ili Potpredsednik USOUNS ili Skupština USOUNS.

Član 14.

Prava pomažućeg člana USOUNS su :

 da učestvuje u radu Skupštine u svojstvu posmatrača i da iznosi svoje stavove, mišljenja i predloge;
 da plaća članarinu;
 da dobije status redovnog člana, bez dodatnog odobrenja nekog od organa, u slučaju da je u dve ili više godina, za redom, plaćao članarinu;
 da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju Ciljeva USOUNS;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno, a uz instrukcije rukovodećeg člana, sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS;
 da traži i dobije pomoć i podršku za akcije koje pokreće i sprovodi;
 da daje predloge, inicijative i mišljenja o radu i aktivnostima USOUNS. Član 15. Dužnost i obaveze pomažućeg člana USOUNS su:
 da se pridržava Statuta i Ciljeva USOUNS;
 da se zalaže i lično angažuje u ostvarivanju Ciljeva i zadataka USOUNS;
 da učestvuje u akcijama i manifestacijama USOUNS;
 da čuva ugled USOUNS i svoj lični ugled kao člana istog;
 da pismeno ili elektronskom poštom iveštava Izvršni odbor USOUNS o svojim aktivnostima u vezi sa ostvarivanjem Ciljeva USOUNS najmanje jednom mesečno.

Član 16.

Prava redovnog člana USOUNS su :

 da učestvuje u radu Skupštine u svojstvu posmatrača i da iznosi svoje stavove, mišljenja i predloge koji moraju proći kroz diskusiju, osim ako predsedavajući uz opravdano obrazloženje ne odbije iste;
 da plaća članarinu;
 da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju Ciljeva USOUNS;
 da pismenim putem uz obrazloženje o svojim dotadašnjim zalaganjima i viziji o daljem napretku, uputi molbu upravnom odboru USOUNS za unapređenje u punopravnog člana;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno, a uz instrukcije rukovodećeg člana, sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS;
 da traži i dobije pomoć i podršku za akcije koje pokreće i sprovodi;
 da daje predloge, inicijative i mišljenja o radu i aktivnostima USOUNS i aktima USOUNS na svim nivoima;
 da zastupa i promoviše Ciljeve USOUNS na naučnim i drugim skupovima, na kojima učestvuje;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS.

Član 17.

Dužnost i obaveze redovnog člana USOUNS su :

 da se pridržava Statuta i Ciljeva USOUNS;
 da se aktivno zalaže i lično angažuje u ostvarivanju Ciljeva i zadataka USOUNS;
 da učestvuje u akcijama i manifestacijama USOUNS na svim nivoima;
 da čuva ugled USOUNS i svoj lični ugled kao člana istog;
 da obaveštava organe USOUNS o svojim aktivnostima u vezi sa ostvarivanjem Ciljeva USOUNS. Član 18. Prava punopravnog i počasnog člana USOUNS su :
 da neposredno učestvuje u radu Skupštine USOUNS gde ravnopravno odlučuje, bira i može biti biran u organe USOUNS na svim nivoima,
 da bira i može biti biran za člana i delegata u telima i organima USOUNS na svim nivoima;
 da plaća članarinu;
 da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju Ciljeva USOUNS;
 da samostalno sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS;
 da traži i dobije pomoć i podršku za akcije koje pokreće i sprovodi;
 da daje predloge, inicijative i mišljenja o radu i aktivnostima USOUNS i aktima USOUNS na svim nivoima;
 da zastupa i promoviše Ciljeve USOUNS na naučnim i drugim skupovima, na kojima učestvuje;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS.

Član 19.

Dužnost i obaveze punopravnog i počasnog člana USOUNS su :

 da se pridržava Statuta i Ciljeva USOUNS;
 da se aktivno zalaže i lično angažuje u ostvarivanju Ciljeva i zadataka USOUNS;
 da inicira, pokreće i koordinira akcije i manifestacije od značaja za Ciljeve USOUNS i širenje uticaja USOUNS;
 da učestvuje akcijama i manifestacijama USOUNS na svim nivoima;
 da čuva ugled USOUNS i svoj lični ugled kao člana istog;
 da obaveštava Predsednika i Potpredsednika USOUNS o svojim aktivnostima u vezi sa ostvarivanjem Ciljeva USOUNS;

Prijavni formular:

Ime (obavezno)

Prezime (obavezno)

Grad (obavezno)

Fakultet (obavezno)

E-pošta (obavezno)

Mobilni (obavezno)

Mobilni 2

Skajp

Fejsbuk

Koliko misliš da će ti trajati studije?
 Tu sam još par meseci još godinu dana 2 godine 3 godine tek sam počeo/la

Ambicije, motivacija (obavezno)

captcha

MB2-708   , 70-177   , 117-201   , 70-697   , CISSP   , 70-332   , 070-331   , 70-486   , 070-462   , ICGB   , 1Z0-067   , 000-105   , 1Z0-051   , NS0-157   , 070-483   , 74-343   , 70-178   , 070-466   , 70-981   , 1Z0-808   , 70-347   , 70-533   , 70-488   , PMI-100   , 1z0-808   , 640-875   , 070-487   , 70-494   , 70-463   , 70-270   , 70-246   , VCP550   , 600-460   , 350-050   , 70-461   , 70-480   , CAP   , 200-125   , CISM   , JN0-343   , c2010-657   , 3002   , EX200   , API-580   , 400-201   , CRISC   , 1Z0-803   , SY0-401   , 352-001   , 000-017   , PK0-003   , 2V0-621   , 300-206   , 400-101   , 70-417   , 9A0-385   , JN0-360   , LX0-104   , 642-999   , 102-400   , 1K0-001   , 300-209   , 000-106   , 70-410   , LX0-103   , JN0-633   , 70-487   , 70-346   , 98-364   , 642-998   , JN0-332   , 300-208   , 210-060   , 300-080   , 350-030   , 640-692   , OG0-093   , 70-532   , 70-462   , 300-075   , 220-801   , 300-070   , MB6-702   , 210-451   , c2010-652   , 350-029   , 300-115   , 350-080   , 1Z0-804   , 70-980   , 000-089   , 400-051   , 599-01   , 000-104   , 300-320   , EX300   , 2V0-620   , 600-455   , 700-260   , MB5-705   , OG0-091   , 70-483   , 070-461   , CBAP   , 1Z0-062   , PMI-001   , 350-060   , 98-365   , 700-501   , 070-410   , ADM-201   , MB6-703   , 70-411   , N10-006   , 600-199   , M70-101   , CISA   , 101   , 400-351   , 000-080   , CAS-002   , JN0-102   , 500-260   , AND-401   , 70-680   , 642-996   , 117-202   , 200-105   , 810-403   , C2010-595   , CQE   , 1Z0-144   , 70-243   , MB2-707   , 1Y0-201   , 70-412   , 1V0-601   , 700-505   , HP0-S41   , 350-001   , 70-413   , MB2-704   , 300-101   , 642-732   , 220-802   , 200-310   , HP0-S42   , 70-534   , 642-997   , 9L0-012   , SSCP   , 2V0-621D   , AX0-100   , 1Z0-061   , 300-085   , 3I0-012   , ICBB   , 1Z0-060   , 640-916   , 100-105   , 101-400   , CCA-500   , 74-678   , 700-037   , 210-065   , 210-260   , 640-911   , JK0-022   , 350-018   , 300-135   , 70-466   , c2010-652   , 74-678   , 400-351   , 642-732   , N10-006   , 70-270   , 70-680   , 000-106   , 70-413   , N10-006   , 350-060   , CISM   , VCP550   , 700-501   , 70-533   , 400-101   , 70-412   , ADM-201   , 700-037   , 350-029   , CAS-002   , 070-483   , 070-410   , JN0-360   , 70-461   , JN0-633   , 70-533   , 1Z0-067   , 400-351   ,

fotballdrakter basketball trikots basketbal kleding kopen goedkope voetbalshirts kopen maglie calcio a poco prezzo maillot de basket nba pas cher vetement cyclisme pas cher billigt cykeltøj billige sykkelklær på nett basketball trøye NBA