Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Prijava u jedinstveni registar članova

Prijava u jedinstveni registar članova

ŽELIŠ LI VIŠE

OD STUDENTSKOG ŽIVOTA?

 

Ciljevi i zadaci USOUNS su:

1) Iniciranje i aktivno učestvovanje u kulturnom, društvenom i etičkom preobražaju Univerziteta u Novom Sadu, univerziteta u Republici Srbiji, kao i omladine u celini;
2) Iniciranje i aktivno učestvovanje u stvaranju autonomnog univerziteta koji omogućava studentima da se školuju po evropskim i svetskim standardima u skladu sa važećim zakonima;
3) Iniciranje i aktivno učestvovanje u stvaranju slobodnog demokratskog društva, promocijom studentskih, građanskih i ljudskih prava i sloboda, tolerancije, jačanjem studentske i omladinske inicijative na svim nivoima;
4) Podsticanje aktivnijeg učešća, kroz aktivnosti USOUNS, studentkinja, studenata i mladih, u celini, u donošenju odluka i povezivanja sa mladima iz celog sveta;
5) Saradnja sa naučnim, kulturnim i studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
6) Organizaciono povezivanje sa studentskim organizacijama ostalih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, univerziteta u Republici Srbiji, Evropi i svetu;
7) Da sarađuje sa upravom i organima univerziteta;
8) Medijska produkcija i izdavaštvo;
9) Raspisivanje i realizacija konkursa koji su u skladu sa Ciljevima USOUNS;
10) Apliciranje na javne konkurse od značaja za Ciljeve USOUNS;
11) Organizacija i realizacija javnih nastupa, tribina, sastanaka i kongresa koji su u skladu sa Ciljevima USOUNS.

Član 7a.

Članovi USOUNS mogu biti studenti koji prihvataju Statut i ciljeve USOUNS.

Članstvo u USOUNS traje od učlanjenja do isključenja iz Članstva.

Član 9.

…Prihvatanje Statuta i Ciljeva USOUNS, Članovi potvrđuju potpisivanjem Pristupnice ili registracijom preko internet sajta…

Član 12.

Članovi USOUNS se dele na: redovne, punopravne, pomažuće i počasne.

Član 13.

Pomažući Članovi USOUNS su svi oni Članovi koji nisu platili Članarinu, u kontinuitetu, za više od jedne školske godine.

Redovni Članovi su svi oni, koji su platili u kontinuitetu, jednu za drugom, Članarine za najmanje dve školske godine. Za Počasnog Člana može se imenovati Član koji je svojim radom značajno doprineo radu i razvoju USOUNS.

Počasni Članovi imaju pravo da učestvuju u izboru organa USOUNS i da budu birani u te organe.

Punopravni Članovi su svi redovni Članovi, koji su Članovi studentskih unija na fakultetima, Univerziteta u Novom Sadu i počasni Članovi.

Upravni odbor imenuje počasne Članove na predlog Predsednika USOUNS ili Skupštine USOUNS.

Članarina nije obavezna, a plaća se do decembra meseca u kalendarskoj godini u kojoj se redovno uspiuje školska godina, za koju važi Članstvo – od izvršavanja ove obaveze mogu biti izuzeti Članovi uz odluku upravnog odbora, a na predlog Člana uz adekvatno obrazloženje.

Članarina može da se plati samo jednom u toku kalendarske godine.

Počasni Članovi su izuzeti od plaćanja Članarine osim ako Upravni odbor za izuzetan slučaj predvidi drugačije.

Član USOUNS može istovremeno biti i Član drugih društvenih organizacija i udruženja građana…

Član 20.

Student može da bude primljen za člana USOUNS ako:

1) U USOUNS postoje uslovi za prijem novog člana;
2) Potpiše pristupnicu i/ili se registruje preko internet sajta;
3) Da izjavu da u celini prihvata Statut i Ciljeve USOUNS;
4) Ima sposobnosti potrebne za ostvarivanje Ciljeva i zadataka USOUNS, bez obzira na polnu, rasnu, versku, nacionalnu pripadnost ili seksualno opredeljenje.

Član 21.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsednik ili Potpredsednik USOUNS ili Skupština USOUNS.

Član 14.

Prava pomažućeg člana USOUNS su :

 da učestvuje u radu Skupštine u svojstvu posmatrača i da iznosi svoje stavove, mišljenja i predloge;
 da plaća članarinu;
 da dobije status redovnog člana, bez dodatnog odobrenja nekog od organa, u slučaju da je u dve ili više godina, za redom, plaćao članarinu;
 da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju Ciljeva USOUNS;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno, a uz instrukcije rukovodećeg člana, sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS;
 da traži i dobije pomoć i podršku za akcije koje pokreće i sprovodi;
 da daje predloge, inicijative i mišljenja o radu i aktivnostima USOUNS. Član 15. Dužnost i obaveze pomažućeg člana USOUNS su:
 da se pridržava Statuta i Ciljeva USOUNS;
 da se zalaže i lično angažuje u ostvarivanju Ciljeva i zadataka USOUNS;
 da učestvuje u akcijama i manifestacijama USOUNS;
 da čuva ugled USOUNS i svoj lični ugled kao člana istog;
 da pismeno ili elektronskom poštom iveštava Izvršni odbor USOUNS o svojim aktivnostima u vezi sa ostvarivanjem Ciljeva USOUNS najmanje jednom mesečno.

Član 16.

Prava redovnog člana USOUNS su :

 da učestvuje u radu Skupštine u svojstvu posmatrača i da iznosi svoje stavove, mišljenja i predloge koji moraju proći kroz diskusiju, osim ako predsedavajući uz opravdano obrazloženje ne odbije iste;
 da plaća članarinu;
 da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju Ciljeva USOUNS;
 da pismenim putem uz obrazloženje o svojim dotadašnjim zalaganjima i viziji o daljem napretku, uputi molbu upravnom odboru USOUNS za unapređenje u punopravnog člana;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno, a uz instrukcije rukovodećeg člana, sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS;
 da traži i dobije pomoć i podršku za akcije koje pokreće i sprovodi;
 da daje predloge, inicijative i mišljenja o radu i aktivnostima USOUNS i aktima USOUNS na svim nivoima;
 da zastupa i promoviše Ciljeve USOUNS na naučnim i drugim skupovima, na kojima učestvuje;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS.

Član 17.

Dužnost i obaveze redovnog člana USOUNS su :

 da se pridržava Statuta i Ciljeva USOUNS;
 da se aktivno zalaže i lično angažuje u ostvarivanju Ciljeva i zadataka USOUNS;
 da učestvuje u akcijama i manifestacijama USOUNS na svim nivoima;
 da čuva ugled USOUNS i svoj lični ugled kao člana istog;
 da obaveštava organe USOUNS o svojim aktivnostima u vezi sa ostvarivanjem Ciljeva USOUNS. Član 18. Prava punopravnog i počasnog člana USOUNS su :
 da neposredno učestvuje u radu Skupštine USOUNS gde ravnopravno odlučuje, bira i može biti biran u organe USOUNS na svim nivoima,
 da bira i može biti biran za člana i delegata u telima i organima USOUNS na svim nivoima;
 da plaća članarinu;
 da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju Ciljeva USOUNS;
 da samostalno sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS;
 da traži i dobije pomoć i podršku za akcije koje pokreće i sprovodi;
 da daje predloge, inicijative i mišljenja o radu i aktivnostima USOUNS i aktima USOUNS na svim nivoima;
 da zastupa i promoviše Ciljeve USOUNS na naučnim i drugim skupovima, na kojima učestvuje;
 da bude informisan o radu USOUNS;
 da u okviru sekcija samostalno sprovodi akcije koje su u skladu sa Statutom i Ciljevima USOUNS.

Član 19.

Dužnost i obaveze punopravnog i počasnog člana USOUNS su :

 da se pridržava Statuta i Ciljeva USOUNS;
 da se aktivno zalaže i lično angažuje u ostvarivanju Ciljeva i zadataka USOUNS;
 da inicira, pokreće i koordinira akcije i manifestacije od značaja za Ciljeve USOUNS i širenje uticaja USOUNS;
 da učestvuje akcijama i manifestacijama USOUNS na svim nivoima;
 da čuva ugled USOUNS i svoj lični ugled kao člana istog;
 da obaveštava Predsednika i Potpredsednika USOUNS o svojim aktivnostima u vezi sa ostvarivanjem Ciljeva USOUNS;

Prijavni formular:

[contact-form-7 id=”324″ title=”SUS IO – koordinacija lokala”]